Statuten Biljartvereniging Steenwijk

Opgericht 26 juni 1995

Naam

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “Biljartvereniging Steenwijk”

Zetel

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Steenwijk.

Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de biljartsport in de ruimste zin des woords.

2. Teneinde dat doel te bevorderen, is de vereniging lid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB).

3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
    a. wedstrijden te doen houden;
    b. oefening van de leden te verzorgen;
    c. evenementen op het gebied van de biljartsport te organiseren;
    d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Leden, jeugdleden, ereleden en donateurs

Artikel 4

1. De vereniging kent:
    a. Leden, te onderscheiden in:
      - gewone leden;
      - jeugdleden;
      - ereleden; en
      - begunstigers;

2. Gewone leden kunnen uitsluitend zijn personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

3. Jeugdleden zijn de personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

4. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. Indien het bestuur niet binnen twee maanden na deze aanmelding hierop afwijzend heeft beschikt,wordt betrokkene als lid ingeschreven.

5. Een afwijzende beslissing van het bestuur op voormelde aanmelding wordt, met redenen omkleed, bij aangetekende brief aan betrokkene medegedeeld.
Hierop staat beroep open bij de algemene vergadering, die in haar jaarvergadering, na de betrokkene in de gelegenheid te hebben gesteld van zijn zienswijze te doen blijken, alsnog tot toelating kan besluiten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen

6. Ereleden zijn die leden, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens der vereniging onderscheiden hebben en als zodanig bij een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling der jaarlijkse contributie.

7. Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging met een jaarlijkse geldelijke bijdrage te steunen, zich daartoe bij het bestuur hebbenaangemeld en als zodanig zijn toegelaten.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Bij overlijden van het lid;
  2. Door opzegging van het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; wanneer hij heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen of wedstrijdbepalingen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond; wanneer hij zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat het lid heeft gehandeld in strijd met de statuten en/of wedstrijdbepalingen van de Koninklijke Nederlandse Biljart bond, alsmede op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage (contributie) voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 6

1.  De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Contributie en andere verplichtingen

Artikel 7

1.  Ieder lid betaalt een contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Bij de vaststelling van contributie kan bij Huishoudelijk Reglement onderscheid worden gemaakt tussen gewone leden en jeugdleden alsmede tussen gewone leden en diegenen, die meedoen aan de door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond georganiseerde recreantencompetitie danwel diegenen, die niet meedoen aan door voornoemde Bond georganiseerde wedstrijden.

2.  Eventuele andere verplichtingen der leden kunnen nader bij Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld.

Rechten begunstigers

Artikel 8

Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vergadering benoemd.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap periodiek lidmaatschap schorsing

Artikel 10

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. De bestuursleden treden volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding af. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
    a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
    b. door bedanken.

Bestuursfunctie besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

1. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere leden zilks noodzakelijk achten.

4. De besluitvorming in het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen.

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - vertegenwoordiging

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan blijven de overblijvende bestuursleden een wettig college vormen, tenzij het aantal in functie zijnde bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In het laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacatures wordt voorzien.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter en de secretaris tezamen.

Algemene vergaderingen, jaarverslag - rekening en verantwoording

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli, zulks met dien verstande echter, dat tussentijds het boekjaar heeft gelopen van een juni negentienhonderdvijfennegentig tot en met eenendertig juli negentienhonderdzesennegentig.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Het bestuut biedt dan tevens ter goedkeuring aan de begroting voor het komende verenigingsjaar met daarbij een voorstel voor de in dat jaar ten laste van de onderscheiden leden komende contributie.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 14

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling.

2. Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering.
Na ontvangst van een dergelijk verzoek is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeen roepen binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering had behoren bijeen te roepen of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Jeugdleden hebben geen stemrecht.

4. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid doen uitbrengen.
Een gewoon lid kan slechts als gemachtigde van één lid optreden.

5. Een gewoon lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenote of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Voorzitterschap notulen

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

3. De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13 wordt door de voorzitter en de penningmeester ondertekend.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Over personen wordt met ongetekende, gesloten briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook niet waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een algemene vergadering is tenminste veertien dagen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging casu quo tot ontbinding van de vereniging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging casu quo ontbinding van de vereniging woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging casu quo tot ontbinding van de vereniging behoeft tenminste twee/derde van het uitgebrachte aantal geldige stemmen, in een vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dat bevoegd is tenminste twee/derde gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering uit te brengen.

4. Bij gebreke van het quorum, kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging casu quo ontbinding van de vereniging worden besloten in een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Deze vergadering wordt bijeengeroepen na afloop van de vergadering waarin niet voldoende leden aanwezig waren om een besluit te nemen. Van dit laatste feit wordt in de oproep tot de tweede vergadering gewag gemaakt.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

6. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ten behoeve van een door de algemene vergadering aan te wijzen instelling van algemeen maatschappelijk belang. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan tot zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam toegevoegd worden “in liquidatie”.

Algemene bepalingen

Artikel 20

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
terug