Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1. – Algemeen

Artikel 1 - De begrippen.
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
A. De vereniging : De Biljartvereniging “Steenwijk”.
B. Een lid : Hij/zij aan wie het lidmaatschap van de vereniging officieel is toegekend.
C. De K.N.B.B. : De Koninklijke Nederlandse Biljartbond.
D. Het verenigingsjaar : De periode van 1 augustus t/m 31 juli.
E. Het boekjaar : De periode van 1 augustus t/m 31 juli.

Artikel 2 - De doelstelling.
1. De vereniging stelt zich ten doel, het beoefenen en bevorderen van de biljartsport.
2. Teneinde dit doel te bevorderen, is de vereniging lid van de K.N.B.B.
3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
A. De biljartaccommodatie te onderhouden en te verbeteren.
B. Oefening van de leden te verzorgen en mogelijk te maken.
C. Wedstrijden te doen houden.
D. Evenementen op het gebied van de biljartsport te organiseren.

Artikel 3 - De algemene vergadering.
1. De algemene vergadering is binnen de vereniging het hoogste gezag.
2. Algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur; de uitnodigingen dienen twee weken voor de datum van de vergadering bij de leden te zijn.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenst. Een algemene vergadering vindt tevens plaats als tien procent of meer van de stemgerechtigde leden hier schriftelijk om verzoeken.
4. Elk gewoon lid dat niet is geschorst heeft één stem, jeugdleden hebben geen stemrecht. Een stemgerechtigd lid kan een ander lid schriftelijk machtigen zijn/haar stem uit te brengen. Een lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.
5. De jaarvergadering is een algemene vergadering die éénmaal per jaar wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken van het voorafgaand verenigingsjaar en geeft inzicht in het beleid en begroting voor het komende jaar. De uitnodigingen voor de jaarvergadering dienen te zijn voorzien van het jaarverslag en de begroting.

Artikel 4 - Het bestuur.
1. Ingevolge de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf personen te weten: A. de voorzitter, B. de secretaris, C. de penning-meester, D. de wedstrijdleider en E. een algemeen bestuurslid. Indien de algemene vergadering of het bestuur het wenselijk acht kan het aantal bestuursleden worden uitgebreid.
2. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen voor een periode van 3 jaar. De verkiezing vindt plaats op basis van een voordracht door het bestuur of door vijf leden. Wordt de voordracht op de in de statuten omschreven wijze verworpen door de ledenvergadering of is er geen voordracht, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze. De voorzitter wordt als zodanig benoemd door de algemene vergadering. De bestuursleden verdelen onderling de overige bestuursfuncties.
3. Op de algemene ledenjaarvergadering wordt bekend gemaakt, welk bestuurslid aftredend is ingevolge het door het bestuur samengesteld “Rooster van aftreden”. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Hij/zij die in een tussentijdse vacature als bestuurslid is benoemd, neemt in dit “Rooster van aftreden” de plaats in van zijn/haar voorganger.
4. Elk bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
5. Een lid dat wil solliciteren naar een bestuursfunctie, dient zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur op te geven.


Artikel 5 - Het lidmaatschap.
1. Het aanmelden als lid van de vereniging gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier door het kandidaat-lid, waarbij de volgende punten moeten worden ingevuld:
A. datum van aanmelding,
B. datum van ingang lidmaatschap,
C. voorzien van een eigen handtekening.
Het aanmeldingsformulier moet bij de secretaris worden ingeleverd.
2. Het bestuur stelt de overige leden hiervan op de hoogte, door publicatie van het aanmeldingsformulier op het publicatieboord in de biljartzaal.
3. Leden kunnen tot drie weken na de aanmeldingsdatum bezwaar bij het bestuur inbrengen tegen het lidmaatschap van het kandidaat-lid. Indien tegen het voorgenomen lidmaatschap geen bezwaren bij het bestuur worden aangemeld, treedt het lidmaatschap en de financiële verplichtingen in werking op de “Datum ingang lidmaatschap” genoemd op het aanmeldingsformulier. Het bestuur zal dit binnen een termijn van 4 weken schriftelijk aan het kandidaat-lid bevestigen
4. Geweigerde leden kunnen in beroep gaan bij de algemene vergadering.
5. Bij het in werking treden van de datum lidmaatschap, wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de statuten, het huishoudelijk reglement en overige regelgeving van de vereniging.
6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk gebeuren tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
7. De vereniging kent als leden:
A: Gewone leden,
B: Jeugdleden,
C: Ereleden,
D: Begunstigers.
8. Tevens kent de vereniging gastspelers die tijdelijk als competitiespeler voor een verenigingsteam aan de vereniging verbonden
zijn. Zij maken slechts beperkt gebruik van de accommodatie. Voor gastspelers zijn de punten 1 t/m 5 van dit artikel niet van
toepassing. De rechten en plichten van een gastspeler worden door het bestuur vastgesteld. Gastspelers hebben geen stemrecht.

Artikel 6 - De contributie.
1. De hoogte van de contributie wordt op de algemene ledenvergadering voor een periode van 1 verenigingsjaar vastgesteld.
2. De betaling van de contributie geschiedt bij “vooruitbetaling” bij voorkeur per bank of giro, per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar.
3. Contante betaling van de contributie dient bij “vooruitbetaling” te geschieden aan de penningmeester of bij diens afwezigheid aan een bestuurslid.
4. Er vindt geen restitutie van betaalde contributies plaats, tenzij het bestuur in speciale omstandigheden anders beslist.
5. Voor leden tot 18 jaar is de contributie vastgesteld op 50% van de contributie voor leden van 18 jaar en ouder.
6. Bij jeugdleden die de leeftijd van 18 jaar bereiken, gaat de volle contributie in werking op de eerste van de komende maand.
7. Voor partners van leden is de contributie vastgesteld op 50% van de contributie.
8. Indien het partnerschap wordt beëindigd of indien een van de partners het lidmaatschap heeft beëindigd gaat de volle contributie in werking op de eerste van de komende maand.
9. De volgende kosten zullen door de vereniging bij de betreffende leden worden verhaald:
A: Het lidmaatschap van de K.N.B.B..
B: Het aan het lidmaatschap van de K.N.B.B. gekoppelde lidmaatschap van het K.N.B.B. –district waarbinnen de vereniging is ingedeeld.
C. Het lidmaatschap van de recreantenvereniging waarbij men is aangemeld.
D: De inschrijfgelden die verbonden zijn aan het deelnemen aan de persoonlijke kampioenschappen onder auspiciën van de K.N.B.B..
E. Opgelegde boetes door nalatigheid of willens en wetens veroorzaakt.
10. De kosten van inschrijfgelden die door de K.N.B.B. zijn vastgesteld voor de op te geven teamwedstrijden zijn voor rekening van de vereniging.
11. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie en eventuele andere financiële verplichtingen aan de vereniging te zijn voldaan.
12. De opzegging als lid ontslaat het lid niet van de verplichting om een eventuele opgelopen achterstand in contributie of een andere schuld aan de vereniging alsnog te voldoen.
13. Bij nalatigheid door leden ten opzichte van de financiële verplichtingen aan de vereniging handelt het bestuur volgens Hoofdstuk 3, artikel 2 lid 2

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2. - Bestuurstaken

Artikel 1 - Het algemeen bestuur.
1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement is bepaald en binnen door de algemene vergadering vastgestelde hoofdlijnen van beleid, belast met de leiding van de vereniging.
2. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
3. Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid onderdelen van haar taken laten uitvoeren door commissies.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
5. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van het Bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” welke als bijlage is toegevoegd aan het huishoudelijk - reglement.

Artikel 2 - De voorzitter.
1. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
2. Hij geeft leiding aan en is de woordvoerder voor en van de vereniging.
3. Hij zal de vereniging vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen bij alle officiële K.N.B.B. – of clubactiviteiten en andere georganiseerde evenementen.
4. Hij geeft leiding aan algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.
5. Hij geeft leiding bij het voorbereiden en uitvoeren van de besluitvorming van de algemene vergadering.
6. Hij draagt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de jaarvergadering.
7. Bij verhindering van de voorzitter tijdens de algemene vergadering wordt hij vervangen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Is dit niet mogelijk dan voorziet de algemene vergadering daarin zelve.

Artikel 3 - De secretaris.
1. Hij is belast met en verantwoordelijk voor het opzetten en voeren van een verenigingssecretariaat.
2. Hij voert de correspondentie van de vereniging en is bevoegd stukken de vereniging aangaande namens de voorzitter te tekenen, met uitzondering van de financiële stukken.
3. Hij zorgt voor het actueel houden van vergunningen, contracten, polissen, statuten, reglementen en dergelijke.
4. Hij houdt het archief van de vereniging bij.
5. Hij registreert inkomende en uitgaande post.
6. Hij is belast met het uitschrijven van de algemene vergaderingen.
7. Hij is belast met het notuleren van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
8. Hij is belast met het uitgeven van geschriften ter voorlichting aan de leden en kandidaat-leden.
9. Hij voert de ledenadministratie, zonodig met behulp van een ledenadministrateur.
10. Hij geeft de penningmeester de benodigde gegevens voor het doorberekenen aan de leden van contributies, inschrijfgelden en boetes inzake de door de K.N.B.B., het district en de recreantenvereniging vastgestelde afdrachten.
11. Hij schrijft de clubteams in voor de diverse competities.
12. Hij regelt de inschrijving voor de persoonlijke kampioenschappen.
13. Hij voert de sancties uit bedoeld in hoofdstuk 3, artikel 2, lid 10.

Artikel 4 - De penningmeester.
1. Hij voert het beheer over de financiën van de vereniging en verzorgt de administratie en de boekhouding.
2. Hij is belast met het opstellen van een financieel jaarverslag.
3. Hij is belast met het opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar en het budgetteren en bewaken van de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
4. Hij is belast met de registratie van de omzetcijfers afkomstig van de bar.
5. Hij dient het aangaan van financiële verplichtingen door de vereniging te beoordelen en is bevoegd namens de vereniging financiële stukken te ondertekenen waaraan een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt.
6. Hij is belast met het innen van de vastgestelde contributies. Hij voert het contributiebeleid uit zoals bedoeld in hoofdstuk 1, artikel 6 en hoofdstuk 3, artikel 2, lid 2.
7. Hij is belast met het doorberekenen naar de leden van:
A. De via de vereniging lopende contributies aan de K.N.B.B., het district en de recreantenvereniging.
B. De via de vereniging lopende inschrijfgelden voor persoonlijke kampioenschappen en andere deelname aan wedstrijden.
C. De eventuele opgelegde boetes aan de vereniging aan de veroorzaker.
D. De eventuele via de vereniging aangeschafte biljarttenues.
8. Hij zal bij oplopende schulden van een der leden hiervan het bestuur in kennis stellen, zodat maatregelen genomen kunnen worden ingevolge het bepaalde in hoofdstuk 3, artikel 2 lid 2.
9. Hij is belast met het betalen van nota’s en declaraties en met uitschrijven en innen van nota’s voor de vereniging.


Artikel 5 - De algemene bestuursleden.
1. Zij zijn belast met het coördineren en uitvoeren van het beleid, tezamen met de andere bestuursleden.
2. Zij zullen in overleg met de andere bestuursleden onderling de binnen de vereniging noodzakelijke werkzaamheden verdelen en zij zullen, al of niet in commissieverband, verantwoordelijk zijn voor de specifieke taken zoals:
A. Het verzorgen van promotie activiteiten.
B. De exploitatie van de bar en de keuken.
C. Het behartigen en regelen van de belangen van de recreanten.
D. Het onderhouden van de accommodatie en de bezittingen van de vereniging.

Artikel 6 - De wedstrijdleider.
1. Hij is belast met het opstellen en bijhouden van het wedstrijdrooster voor de wedstrijdactiviteiten van de vereniging.
2. Hij draagt zorg voor het speelschema van de voorrondes en finales, die in opdracht van de K.N.B.B. door de vereniging moet worden verzorgd of door de vereniging zelf georganiseerd.
3. Hij zal in overleg en zo vroeg mogelijk een sluitend schema maken en verspreiden onder de leden die bij de diverse evenementen zullen assisteren als arbiter, schrijver en assistent wedstrijdleider.
4. Hij zal tijdens officiële evenementen optreden als wedstrijdleider of zich zodanig laten vervangen door een goed ingewerkte assistent .
5. Hij zal daarbij de regelgeving van de K.N.B.B. in acht nemen en zorg dragen voor een goed verloop van het evenement.
6. Hij zal voor de spelers, het publiek en de vereniging een positieve bijdrage leveren aan het welslagen van de wedstrijdactiviteiten.
7. Wanneer een lid in gebreke blijft ten opzichte van assistentie, zoals omschreven in hoofdstuk 3, artikel 2, lid 9, dan zal hij de penningmeester opdracht geven uitvoering te geven aan Hoofdstuk 3, artikel 2 lid 10.

Artikel 7 - De exploitatie van de bar en keuken.
1. Een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid is verantwoordelijk voor de gang van zaken van de exploitatie van de bar en keuken.
2. Deze verantwoordelijkheid houdt in het uitvoeren, delegeren en controleren van de volgende taken:
A. Het vaststellen van het gevoerde assortiment en de inkoop van de consumptiegoederen.
B. Het voorstellen en wijzigen van de verkoopprijzen.
C. Het beheren, controleren en administreren van de geldstroom en de inkomsten, samen met de penningmeester.
D. Het controleren en op peil houden van de voorraad.
E. Het controleren van de voorraad op houdbaarheidsdatum.
F. Het in goed overleg regelen van de benodigde bardiensten zowel op regelmatige basis als bij bijzondere activiteiten.
G. Het geven van instructie aan nieuwe barmedewerkers en het zorgen voor een duidelijke handleiding voor de uitvoering van de bardienst met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de verantwoordelijkheden.
H. Controle op de naleving van de bepalingen in het Bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” en de “Huis – en gedragsregels over alcohol in sportkantines”.
I. Het onderhouden en het schoonmaken van de bar en de keuken en het beheren van de benodigde apparatuur en hulpmiddelen.
J. Het ophangen van de tarieven van de consumpties in de bar.

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 - De rechten en plichten van de leden.

Artikel 1- De rechten van de leden.
1. Ieder lid heeft het recht zich kandidaat te stellen voor de verkiezing tot lid van het algemeen bestuur of een andere functie in de vereniging.
2. De leden bezitten het recht van stemmen, het doen van voorstellen en het geven van advies aan het bestuur van de vereniging.
3. Een lid heeft het recht zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen, met dien verstande dat dit lid slechts als gemachtigde van één lid kan optreden.
4. Tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement nadrukkelijk anders is vermeld, wordt er binnen de vereniging geen verschil gemaakt tussen de in de statuten te onderscheiden categorieën van leden.
5. Alle leden hebben het recht tijdens de openingsuren van het clubgebouw te gaan biljarten op minstens één biljart van de vereniging, met in achtneming van de uitzonderingen in Hoofdstuk 3 artikel 2 lid 4 over de plichten van de leden.
6. Alle leden hebben het recht deel te nemen aan alle niet K.N.B.B. wedstrijdactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
7. De leden die ook het K.N.B.B.-lidmaatschap bezitten, hebben het recht zich te laten inschrijven voor door de K.N.B.B. georganiseerde competities en persoonlijke kampioenschappen in de klasse waartoe men behoort.
8. Een lid kan op de punten 5, 6 en 7 geen rechten ontlenen indien Hoofdstuk 3 artikel 2 lid 2, sub E en G op hem/haar van toepassing is verklaart.


Artikel 2 - De plichten van de leden.
1. Elk lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en heeft de plicht deze na te komen en te helpen handhaven.
2. Ieder lid is de op een algemene vergadering vastgestelde contributie, bij vooruitbetaling aan de vereniging verschuldigd. Andere schulden aan de vereniging dienen binnen één maand na dagtekening van de nota te zijn voldaan. Bij nalatigheid van de betaling van de contributie of andere schuld aan de vereniging handelt het bestuur als volgt:
A. De penningmeester stuurt de betrokkene een rekening voor de achterstallige contributie en/of andere schulden aan de vereniging.
B. Deze rekening dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
C. Wordt de rekening binnen de gestelde termijn niet voldaan dan stuurt de penningmeester een herinnering waarin de uiterste betaaldatum wordt vermeld.
D. Indien hieraan niet is voldaan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de schuldige.
E. Gelijktijdig ontvangt het lid de mededeling dat het gebruik van de accommodatie hem/haar wordt ontzegd zolang de betalingsachterstand duurt. Het bestuur hangt tevens een mededeling terzake aan de publicatieborden ter informatie aan de leden.
F. Indien een lid een tegoed heeft van de vereniging, dan is het niet toegestaan dit te verrekenen met de betalingsverplichting aan de vereniging. Dit tegoed zal rechtstreeks door de penningmeester worden voldaan.
G. Bij verder ingebreke blijven van de verplichting tot betalen zal het bestuur overgaan tot royement van het lid. Indien het lid tevens K.N.B.B. lid is zal dit royement doorgegeven worden aan de K.N.B.B. en het district onder vermelding “wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting aan de vereniging”.
H. Bij royement van het lid zal de contributie alsmede overige verplichtingen van het lid tot aan de datum van royement aan de schuld worden toegevoegd en geïncasseerd.
3. Op de leden rust de verplichting zoveel mogelijk de algemene vergaderingen van de vereniging te bezoeken, teneinde op de hoogte blijven van de wijzigingen en ontwikkelingen de vereniging en de K.N.B.B. aangaande.
4. Tijdens officiële finales mag er niet door de niet deelnemende leden worden gebiljart; bij teamwedstrijden, voorrondes of evenementen dienen leden te respecteren dat één of meerdere of alle biljarttafels door de wedstrijdleiding zijn gereserveerd.
5. Indien er biljarts in gebruik zijn, dan rust op de leden de plicht om geen overlast te bezorgen aan de spelers.
6. Indien er wachtende leden zijn, dan zal men het spelen zodanig beperken, dat de wachtende leden ten hoogste één uur moeten wachten.
7. Indien een lid zich heeft opgegeven voor deelname aan de Bondswedstrijden en door omstandigheden niet daadwerkelijk kan deelnemen, dient hij/zij zich af te melden op de wijze zoals door de K.N.B.B. is voorgeschreven.
8. Door middel van opgave voor een K.N.B.B. wedstrijd verplicht het lid zich om het door de Bond vastgestelde inschrijfgeld te voldoen, ook als achteraf zou blijken dat het lid niet kan of kon deelnemen.
9. Leden die inschrijven voor K.N.B.B. wedstrijden zijn tevens verplicht een evenredige bijdrage te leveren v.w.b. wedstrijdleiding, arbitreren en/of schrijven. Indien een lid hiervoor is aangewezen en door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar is, dan zal hij/zij zo spoedig mogelijk de wedstrijdleider hierover inlichten en zelf voor een vervanger dienen te zorgen.
10. Blijft het lid zonder afmelding weg en weigert zelf voor een vervanger te zorgen, dan wordt het lid een administratieve heffing opgelegd gelijk aan de verenigingscontributie van één maand. Bij weigering van betaling van de administratieve heffing geeft het bestuur uitvoering aan het gestelde in lid 2 sub A t/m G. Bij herhaling ontvangt het lid de mededeling dat het gebruik van de accommodatie hem/haar voor een nader te bepalen periode zal worden ontzegd.
11. Indien een lid door nalatigheid of willens en wetens een boete of administratieve heffing heeft veroorzaakt, dan zal deze worden verhaald op dat lid.
12. Het is de plicht van de leden de gebruikte consumpties voor het verlaten van de zaal contant af te rekenen.
13. Elk lid heeft de plicht om in overleg met het bestuur door zelfwerkzaamheid een redelijke bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen binnen de vereniging met betrekking tot:
A. Arbitreren en schrijven.
B. Onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie.
C. Schoonmaakwerkzaamheden.
D. Bardiensten.
E. Steunverleningen (assistentie keuken of zaal).
14. Bij weigering om te voldoen aan het gestelde in punt 13 zal het bestuur sanctiemaatregelen nemen.
15. Het bestuur zal leden die wegens gezondheidsredenen en / of leeftijd geen werkzaamheden kunnen verrichten hiervan ontheffing verlenen.
16. Van de leden der vereniging mag worden verwacht, dat zij altijd in woord en daad representatief zijn voor de vereniging.

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 - Overige bepalingen

Artikel 1 - Het verenigingstenue.
1. Het officiële door de K.N.B.B. goedgekeurde verenigingstenue bestaat uit:
A. Een zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte sokken
B. Een wit overhemd met lange mouwen
C. Een vest met op de linkerborst het clubembleem
D. Een vlinderstrikje in de kleur van het vest.
2. Door bemiddeling van de vereniging is het mogelijk de onderdelen C en D aan te kopen. Het bestuur kan hierover inlichtingen verstrekken.
3. Voor de aankoop van een vestje, clubembleem en strikje gelden de volgende mogelijkheden:
A. Een lid koopt alles tegen kostprijs en heeft dit dan in eigendom
B. Een lid huurt het vestje etc. voor de periode van 5 jaar en betaalt dan 25% per jaar van de kostprijs. De goederen worden dan na 5 jaar eigendom van het lid.
C. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het mogelijk dat de vereniging de goederen terugkoopt mits deze in goede staat zijn.
D. Bij terugkoop door de vereniging wordt bij het bepalen van de vergoeding rekening gehouden met een afschrijving van 33 1/3% per jaar van de kostprijs te rekenen van de datum van aanschaf.
E. Indien een lid een gebruikt vestje en strikje aanschaft is de aanschafwaarde 50% van de oorspronkelijke kostprijs. De kosten van “op maat maken” komen voor rekening van het lid.
4. Bij officiële wedstrijden onder auspiciën van de K.N.B.B. dienen de deelnemende K.N.B.B. – leden, alsmede leden die medewerken in het voorgeschreven verenigingstenue te verschijnen.
5. De spelers van teams die in een competitie uitkomen mogen in verband met sponsoring of voorschriften van de K.N.B.B. een afwijkend tenue dragen.

Artikel 2 – De kascontrolecommissie.
1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die door een algemene vergadering uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de algemene vergadering worden gekozen. De leden van deze commissie mogen niet tot het bestuur horen.
2. Omwille van de continuïteit wordt er tevens een reservelid voor de kascontrolecommissie door de algemene vergadering gekozen.
3. De leden en de reserve van de kascontrolecommissie worden in principe voor een periode van twee boekjaren gekozen.
4. De taak van de kascontrolecommissie is in opdracht van de algemene vergadering een statutaire controle over het afgelopen boekjaar uit te voeren, de boeken, de bankbescheiden en de kas van de vereniging te controleren en verslag uit te brengen op de algemene vergadering.
5. Zij kan de algemene vergadering adviseren décharge te verlenen aan het bestuur inzake het door de penningmeester gevoerde beheer van de financiën van de vereniging.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheden en rechten van vrijwilligers.
1. Leden die afgesproken werkzaamheden binnen de vereniging gaan verrichten, dienen bij afwezigheid, in goed overleg met voor deze werkzaamheden verantwoordelijk bestuurslid, zelf voor een vervanger te zorgen.
2. Bestuursleden en overige medewerkers dienen tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de accommodatie buiten de openingstijden het gebruik van alcohol achterwege te laten.
3. Een bestuurslid of ander lid belast met bestuurstaken en / of andere werkzaamheden, zijnde bardienst, schoonmaakwerk-zaamheden, onderhoud, wedstrijdleiding of commissiewerk mag tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden in de accommodatie gratis koffie, thee of frisdrank voor eigen consumptie in redelijke hoeveelheid gebruiken. Voor de boekhouding dient hiervan wel een registratie plaats te vinden.

Artikel 4 - Overige verenigingsactiviteiten.
1. Het vormgeven en uitvoeren van het beleid binnen de vereniging.
2. Het geven of doen geven van instructie en training, het begeleiden van jeugdige en beginnende leden en het verzorgen van teamindelingen.
3. Het bevorderen en regelen van deelname aan opleiding voor vaardigheden die nuttig zijn binnen de vereniging zoals bestuurswerk, sociale hygiëne, biljartinstructeur, arbitrage, vrijwilligerswerk, PR, sponsoring etc.
4. Het organiseren van onderlinge wedstrijden en clubkampioenschappen.
5. Het organiseren van evenementen op sportief gebied.
6. Het aandacht schenken aan lief en leed binnen de vereniging.
7. Het opstellen en onderhouden van de regelgeving binnen de vereniging.
8. Het verzorgen van de publicatieborden
9. Het beheren van de benodigde computer, randapparatuur en moderne communicatiemiddelen,

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 1 - Toegang tot de biljartzaal.
1. Tijdens de openingstijden van de biljartaccommodatie hebben de navolgende personen toegang.
A. De leden van de vereniging met eventuele introducés.
B. De K.N.B.B. leden van de andere verenigingen
C. Deelnemers aan door de vereniging georganiseerde evenementen met een open inschrijving en genodigden.
2. De introducés en de K.N.B.B. leden van andere verenigingen mogen van de accommodatie incidenteel gebruik maken, mits er geen leden van de vereniging hiertegen bezwaar maken.
3. Indien dezelfde introducé of het bovengenoemd K.N.B.B. lid echter regelmatig op het materiaal van de vereniging wenst te gaan spelen, dient hij/zij lid te worden van de vereniging.
4. Tijdens de door de vereniging georganiseerde evenementen zoals toernooien en finales, zijn toeschouwers en supporters welkom, mits zij de regels in acht nemen en geen overlast bezorgen aan de spelers.
5. Buiten de openingstijden, genoemd in Artikel 6 van het Bestuursreglement “Alcohol in sportkantines”, hebben alleen toegang tot de lokaliteit de bestuursleden, commissieleden en leden die werkzaamheden moeten verrichten in belang van de vereniging.
6. Het bestuur kan onder speciale voorwaarden schriftelijk ontheffing verlenen aan spelers om buiten de genoemde openingstijden van de accommodatie gebruik te maken.

Artikel 2 - Wijziging huishoudelijk reglement.
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering.
2. De nieuwe reglementen, alsmede de wijzigingen, treden onmiddellijk na goedkeuring door de algemene vergadering in werking, tenzij de algemene vergadering anders heeft beslist.
3. Het bestuur zal zorgdragen dat het ter inzage huishoudelijk reglement zo snel mogelijk met de nieuwe regels wordt aangepast.

Artikel 3 - Slotbepalingen.
1. Het huishoudelijk reglement moet ter inzage liggen voor de leden in de lokaliteit van de vereniging.
2. Een beroep doen op het niet bekend zijn met de inhoud van het huishoudelijk reglement van de vereniging zal niet ontvankelijk worden verklaard.
3. Het bestuursreglement “Alcohol in Sportkantines” vormt een integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement van de vereniging.
4. De “Huis en gedragsregels over alcohol in sportkantines” vormt een integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement van de vereniging.
5. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en / of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering, bijeen d.d. 23 april 2002.
terug